آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

نحوه برخورد با مشتری باشگاه

اگر کارمند باشگاه با اعضای باشگاه در ارتباط است می تواند موجب حفظ مشتری

با مدت طولانی تری نسبت به کسانی که هیچ ارتباطی یا ارتباط کمی با آن ها برقرار می کنند شود.

به طور کلی ۷۷ درصد از برخوردهایی که با مشتری انجام می شود منجر به ماندگاری مشتری در باشگاه می شود.

یک تعامل مثبت بین مشتری و کارمند موجب جذب بیشتر مشتری می شود.

نیازی به گفت و گوهای پیچیده نیست. نسبت رد و بدل کردن حرف ها بین مشتری

و کارمند بهتر است ساده و واضح باشد و شرایط ثبت نام را با خوش رویی به مشتری

توضیح دهد و درخواست های مشتری را به صورت کامل و با حوصله و روی خوش گوش دهند.

بادی فول