آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

تروی آلوس

موفق ترین بدنسازان کسانی هستند که وقت زیادی را صرف مطالعه کنند و بتوانند از آخرین اصول علمی بهره گیرند و از آنها در جهت نیازها و خصوصیات بدن خود به بهترین وجه استفاده کنند برای پیشرفت هر چه بیشتر متناسب با قابلیت های بدنم.
برای مثال، عضلات سینه ام همواره از نقاطی بوده که توجه زیادی به آن داشتم. به این دلیل که بخش زیر سینه من بخوبی در برابر تمرین عکس العمل نشان می داد ولی در ناحیه بالاسینه دچار ضعف بودم که مقصر این مسئله شانه های پهن من بود بنابراین نیاز داشتم که حجم قابل توجهی بر بالا سینه ام بیافزایم تا فضای وسیع بین شانه های مرا پر کند. و در نتیجه بدن کامل تر و باهم پهن تری را از من به نمایش بگذارد. به این منظور چند سال پیش همه چیز را تغییر دادم و تمام تکنیک هایی را که فکر می کردم سینه ام برای حداکثر رشد نیاز دارند، بکار بستم. در ادامه برایتان شرح می دهم که چطور قدم به قدم این تغییرات را اعمال کردم: