آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

تصوری که بعضی افراد از مکمل های چربی سوز دارند دقیقا “مثل این عکس است به این ترتیب چربی سوزها را تهیه میکنند و بدون رعایت رژیم کم کالری هرچه که دوست دارند به هرمقدار میخورندکمی هم بدنسازی کار میکنند وبعد تعجب میکنند چرا چربی ها کم نشد.

اجازه دهید به زبان ساده از تاثیر چربی سوزها مثالی بزنیم

مثلا فرض بگیرید برای کاهش کل چربیهای یک بدن به کسب صد امتیاز از اعمالی که برای کاهش وزن مرسوم است نیازمندیم مکملهای چربی سوزحد اکثر ۵ تا ۱۰ امتیاز از این ۱۰۰ امتیاز را میتوانند تامین کنند نه بیشتر ولی رژیم کم کالری درست ۷۰ امتیاز آن را تامین میکند. و تحرک ورزشی۲۵ تا ۳۰ امتیاز آن را پس بهتر است به جای دل بستن به معجزه چربی سوزها به رژیم و ورزش درست فکر کنیم.
اصغرمرادی-مدیر سایت بادی فول