آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
4+

شروع حرکت فلای معکوس

قرقره های دستگاه کراس اور را همسطح شانه های خود تنظیم کنید. دو دسته  D شکل را به سیمهای هر طرف متصل کنید.
در میانه دستگاه کراس اور حدود ۳۰ سانتیمتر عقب تر از مرکز دستگاه ایستاده یک پا را کمی جلوتر از دیگری قرار دهید، و فاصله پاها را در حدود عرض شانه در نظر بگیرید.
دسته را بصورت ضربدری بگیرید یعنی با دست چپ دسته سمت راست و یا دست راست دسته سمت چپ را گرفته و نگه دارید.
دسته ها را مستقیماً به جلوی بدن خود بیاورید، تا دستها بصورت ضربدری روی هم نباشند، و کف دستها روبروی هم قرار گیرند. این نقطه شروع حرکت به حساب می آید.