آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
3+

به نام پروردگار نظر به عملکرد قبلی، نگاهی به آینده

ضمن تشکر از تمام نمایندگان محترم در مجمع انتخابات فدراسیون بدنسازی که هر کدام نماینده صدها هزار بدنساز بودند و احترام به رای بوجود آمده.
و اما حال که با تمام شدن انتخابات و مشخص شدن رییس فدراسیون، اجرای فعالیت های روزمره در فدراسیون می بایست پی گیری شود چه خوب است با توجه به همیتی که به وجود آمده بتوان توجه بیشتری بر عملکرد فدراسیون داشت، همواره یک هیات نظارتی و راهبردی که منتخب فدراسیون نیست، بر حسن انجام تعهدات ناظر بوده و ستون حمایتی ورزش باشد تا دغدغه ای که بوجود آمده بود و باعث مخالفت نیمی از اعضا همین مجمع فدراسیون شده بود بر طرف شود. امید است در دوره فعالیت جدید فدراسیون تصمیمات به صورت جمعی و با محوریت منفعت همگانی اتخاذ گردد.