آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

عضلـه دو سـر بـازو عضله ای اسـت کـه در جلوی بـازو قرار دارد و در بالا به استخـوان کتـف و در پـایین در محـل آرنـج به استخـوان زنـد زیریـن اتصـال می یابـد. عملکـرد آن بستـن آرنـج در برابر مقاومـت می باشد .

تعریف

التهـاب تـانـدون عضلـه دو سر بـازو در پـایین و در محل اتصال به سمت داخل استخـوان زنـد زیرین عمدتـاً نـاشی از استفـاده بیش از اندازه از این عضله می باشد. دانش آموزانـی که زیاد می نـویسند مستعـد بـه این آسیـب مـی باشند در ورزشکاران عمدتـاً ایـن آسیـب در وزنـه بـرداران قـدرتـی رخ می دهـد کـه لازم است ایـن ورزشکاران از ایـن حیـث توجـه داشتـه بـاشند.

التهـاب تـانـدون عضلـه

علائم و نشانـه ها

  • ضخیم شدگـی و قرمـزی روی تـانـدون عضله دو سر در محل آرنـج
  • درد یا ناراحتی در هنگام بستن آرنج در برابر مقاومت که عمدتاً محل درد ناحیه تحتانی بازو در قدام می باشد.
  • درد یـا ناراحتـی در داخـل آرنـج در هنگام نـوشتـن

آنچـه ورزشکار می توانـد انجـام دهـد

  • استـراحت تـا زمـانی که نـاراحتـی ادامـه دارد
  • استفـاده از روشهـای گـرمـا درمـانـی
  • مـراجعـه بـه پـزشک در مـوارد ادامـه یـافتن درد و ناراحتـی

آنچـه پـزشک می توانـد انجـام دهـد

  • درمـان بـا امـواج فـرا صـوت
  • درمـان بـا استفـاده از لیـزر
  • تجـویـز داروهـای ضـد التهـابـی
  • تـوصیـه بـه انجـام روشهـای درمـانـی بـرای کاهش علائم (درمـان تـوانبخشی)