آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

آدرس محل فعالیت:  خوزستان – شوشتر – فرهنگشهر

سوابق: مربی بدنسازی و هوازی 

تلفن تماس: ۰۹۰۳۲۷۵۳۹۶۶

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
2+

آدرس محل فعالیت: خوزستان –  اهواز – کیانپارس 

سوابق: ۱۳ سال سابقه (کارشناس علوم ورزشی) مربی بدنسازی تی ار ایکس

تلفن تماس: ۰۹۰۱۹۱۶۷۲۳۷

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
2+

آدرس محل فعالیت: خوزستان –  خرمشهر

سوابق: ۵ سال مربیگری

تلفن تماس: ۰۹۳۹۰۶۳۵۳۱۰

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

آدرس محل فعالیت: خوزستان –  دزفول – چهارای آفرینش – پاساژ سعید طبقه پایین مشاور ورزشی رکورد

سوابق: ۱۵ سال

تلفن تماس: ۰۹۳۵۸۵۵۹۰۱۷