آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
3+

آدرس محل فعالیت:  بیرجند- نبش مدرس ۱۱ – چهارراه دوم مدرس، باشگاه اکسیژن پرو

سوابق: قهرمان داور مربی فدراسیون

تلفن تماس:  ٠٩٣٨١۶٠۶٢٧٧

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
4+

آدرس محل فعالیت:  بیرجند- نبش مدرس ۱۱

سوابق: ده سال سابقه مربی گری و باشگاه داری

تلفن تماس:  ۰۹۳۳۹۷۴۰۰۰۰