تعداد دستگاه ها : طبق لیست

مشخصات :  طبق لیست

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : تایوان

قیمت : طبق لیست 

میزان کارکرد : آکبند


تعداد دستگاه ها : طبق لیست

مشخصات :  طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : ایرانی 

قیمت : ۳۰ میلیون

میزان کارکرد : دست دوم


تعداد دستگاه ها: ۳۶ عدد_طبق لیست

مشخصات: طبق لیست

توضیحات: فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده: طرح سالتر

قیمت: ۷۵ میلیون

میزان کارکرد: آکبند-تحویل ۲۰روزهتعداد دستگاه ها: طبق لیست

مشخصات: طبق لیست

توضیحات: فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده: اسپرت آرت- SPORT ART

قیمت: ۵۰۰ میلیون نقد

میزان کارکرد: ۶ ماه کارکرده


تعداد دستگاه ها: طبق لیست

مشخصات: طبق لیست

توضیحات: فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده: هکتور ایران

قیمت:

میزان کارکرد: دست دوم در حد نو


تعداد دستگاه ها: طبق لیست

مشخصات: طبق لیست

توضیحات: فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده: پاناتا-panatta

قیمت:

میزان کارکرد: دست دوم


تعداد دستگاه ها: طبق لیست

مشخصات: طبق لیست

توضیحات: فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

 

شرکت سازنده: اسپرت آرت -SPORT ART

قیمت: ۴۰۰ میلیون

میزان کارکرد: دست دوم


تعداد دستگاه ها: طبق لیست

مشخصات: طبق لیست

توضیحات: فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده: DHZ-EVOST

قیمت: ایستگاهی ۱۷ میلیون-کراس و اسمیت ۱۸/۵ میلیون

میزان کارکرد: آکبند در جعبه


تعداد دستگاه ها: طبق لیست

مشخصات: طبق لیست

توضیحات: فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده: MBH

قیمت:

میزان کارکرد: دست دوم


تعداد دستگاه ها: ۹ ایستگاه

مشخصات: طبق تصاویر

توضیحات: فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده: MBH

قیمت:  ایستگاهی ۱۱ میلیون

میزان کارکرد: دست دوم در حد نو


تعداد دستگاه ها: طبق تصاویر

مشخصات: طبق تصاویر

توضیحات: فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده: طرح تکنو جیم

قیمت:  –

میزان کارکرد: دست دوم


تعداد دستگاه ها: ۴ ایستگاه 

مشخصات: طبق لیست

توضیحات: فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده: ایران

قیمت: ۱۱ میلیون

میزان کارکرد: آکبند-تحویل ۲۰روزه

1 2 3 10