دستگاهای بدنسازی متریکس را همه اهالی بدنسازی یا دیده اند و یا شنیده اندکارخانه تولید این تجهیزات تحت لیسانس آمریکا می باشد و در چین تولید می شود.


از بهترین وسایل بدنسازی موجود در ایران به خصوص برند شایع در شیراز، تبریز و تهران دستگاه های بدنسازی متریکس می باشد.


سری G3-matrix


سری G7-matrix


سری versa-matrix