• تعداد دستگاه ها : طبق لیست  و تصاویر
  • مشخصات : طبق لیست وتصاویر
  • توضیحات : فروشنده مرادی  ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰    
  • شرکت سازنده :  ایرانی طرح mbh
  • قیمت : ست کامل ۷۰تومان
  • میزان کارکرد :  
  • بر آورد قیمت نو :