• تعداد دستگاه ها : طبق تصاویر
 • مشخصات : طبق تصاویر
 • توضیحات : فروشنده مرادی  ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰    
 • شرکت سازنده :  super sport
 • قیمت : تماس بگیرید 
 • میزان کارکرد :  آکبند

 • تعداد دستگاه ها : طبق تصاویر
 • مشخصات : طبق تصاویر
 • توضیحات : فروشنده مرادی  ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰    
 • شرکت سازنده :  CYTECH
 • قیمت : تماس بگیرید 
 • میزان کارکرد :  آکبند
 •  

 • تعداد دستگاه ها : طبق لیست  و تصاویر
 • مشخصات : طبق لیست وتصاویر
 • توضیحات : فروشنده مرادی  ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰    
 • شرکت سازنده :  ایرانی طرح mbh
 • قیمت : ست کامل ۷۰تومان
 • میزان کارکرد :  
 • بر آورد قیمت نو :  

 • تعداد دستگاه ها : طبق تصاویر
 • مشخصات : طبق تصاویر
 • توضیحات : فروشنده شرکت بادی فول ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ مرادی  
 • شرکت سازنده : ایرانی (طرح متریکس)
 • قیمت : ۸۰ میلیون
 • میزان کارکرد : کارکرده در حد نو
 • بر آورد قیمت نو : 

 • تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل
 • مشخصات : طبق تصاویر
 • توضیحات : فروشنده شرکت بادی فول ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ مرادی  
 • شرکت سازنده : Telju اسپانیا
 • قیمت : 
 • میزان کارکرد : آکبند
 • بر آورد قیمت نو : 

 • تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل
 • مشخصات : طبق تصاویر
 • توضیحات : فروشنده شرکت بادی فول ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ مرادی  
 • شرکت سازنده : BodyToneاسپانیا
 • قیمت : 
 • میزان کارکرد : آکبند
 • بر آورد قیمت نو : 

 • تعداد دستگاه ها : طبق تصاویر
 • مشخصات : طبق تصاویر
 • توضیحات : فروشنده شرکت بادی فول ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ مرادی 
 • شرکت سازنده :  طرح ممتاز
 • قیمت :
 • میزان کارکرد : آکبند
 • بر آورد قیمت نو : 

 • تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل 
 • مشخصات : رنگ بدنه نقره ای  روکشهای قهوه ای و مشکی 
 • توضیحات : تحویل ۱۰ روزه -تلفن فروشند مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ 
 • شرکت سازنده : دستگاههای بدنسازی  بادی فول
 • قیمت :  ست کامل ۸۵ میلیون
 • میزان کارکرد : آکبند 
 • بر آورد قیمت نو : 

 • تعداد دستگاه ها : ست کامل
 • مشخصات : طبق تصاویر
 • توضیحات : فروشنده شرکت بادی فول مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰
 • شرکت سازنده : دبلیو ان کیو
 • قیمت : فقط ایستگاها ۱۳۰میلیون
 • میزان کارکرد : اکبند
 • بر آورد قیمت نو :  

 • تعداد دستگاه ها : طبق لیست و تصاویر
 • مشخصات : طبق لیست و تصاویر
 • توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰    
 • شرکت سازنده : بادی فول-طرح متریکس
 • قیمت :  
 • میزان کارکرد : آکبند 
 • بر آورد قیمت نو :  • تعداد دستگاه ها : ۱۳ ایستگاه
 • مشخصات : طبق تصاویر
 • توضیحات : تحویل  ۶۰روزه-فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰  
 • شرکت سازنده : بادی فول(طرح هویست آمریکا)
 • قیمت : طبق لیست
 • میزان کارکرد : آکبند
 • بر آورد قیمت نو :  

 • تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل
 • مشخصات : طبق لیست و تصاویر
 • توضیحات : فروشنده شرکت بادی فول-مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰    
 • شرکت سازنده : بادی فول(طرح بادی استرانگ)
 • قیمت :
 • میزان کارکرد : آکبند
 • بر آورد قیمت نو :