ددلیفت نیمه

چرا ددلیفت نیمه موثر است

چرا ددلیفت نیمه موثر است ددلیفت حرکت بزرگی برای افزایش قدرت کلی در بدن است.چون نقطه گیر این

چرا ددلیفت نیمه موثر است

ددلیفت حرکت بزرگی برای افزایش قدرت کلی در بدن است.چون نقطه گیر این حرکت جایی است که هالتر به ارتفاع زانو می رسد یک روش حذف برای تقویت قدرت در این ناحیه خاص وجود دارد و با تکیه بر آن می توان قدرت لیفت را افزایش داد.
در لیفت وقتی وزنه به زانوها می رسد، قدرت افت می کند، برای غلبه کردن بر این مشکل و ارتقای وزنه لیفت می توان لیفت های نیمه بالا را انجام داد که بعضی ها به آن ددلیفت نیمه لقب داده اند. لیفت نیمه یعنی انجام حرکت از ارتفاع بالا.
با استفاده از فیلم ویدئویی محققان در دانشگاهی در ایالت جورجیای آمریکا  بیومکانیک لیفت را حین انجام ددلیفت توسط ۲۵ مرد در مسابقات محلی مورد بررسی قرار دادند.
دانشمندان واقعا کشف کردند که سرعت لیفت به میزان قابل توجهی آرام می شود وقتی که میله به حدود ۷ سانتی متری زانو می رسد.

 

ددلیفت نیمه

ددلیفت نیمه

آنها به این نتیجه رسیدند که تمرین روی ددلیفت نیمه در حالی که هالتر در بخش شروع حرکت هم ارتفاع زانو باشد، بهترین روش برای قوی تر شدن در آن دامنه خاص نیست!
محققان روش دیگری را پیشنهاد می کنند که می گوید هالتر باید حدود ۷٫۵ سانتی متر پائین تر از زانو در مرحله استارت قرار بگیرد.
به نظر آنها با این مختصات است که می شد در کل ناحیه بخش آهسته شدن حرکت هالتر در لیفت شاهد افزایش قدرت شد.

لیفت نیمه کاربردی:
پایه های دستگاه (Power rack) را طوری تنظیم کنید که در بخش شروع حرکت وزنه ۷٫۵ سانتی متری زیر زانو باشد. چنانچه این پایه خاص که شبیه به اسمیت است را در اختیار ندارید می توانید ۲ پایه همسطح با همان ارتفاعی که گفته شد درست کنید (مثل وزنه برداران) و از روی آن وزنه را لیفت کنید.
۳ ست با ۳ الی ۶ تکرار ددلیفت نیمه را با مختصات مذکور اجرا کنید آن هم در ابتدای تمرین ددلیفت یعنی زمانی که بیشترین سطح انرژی را دارا هستید. بعد از آن ۳ الی۴ ست ددلیفت با دامنه کامل اجرا کنید.

بادی فول


ثبت دیدگاه