2122

REP-Maxes -بادی فول-

REP-Maxes حال که شیوه تمرینی خود را انتخاب کردید برای اجرای برنامه تمرینی انتخاب شده نیاز به پیدا

REP-Maxes
حال که شیوه تمرینی خود را انتخاب کردید برای اجرای برنامه تمرینی انتخاب شده نیاز به پیدا کردن حداکثر تکرار و یا رکورد خود پیدا خواهید کرد.خطاب به آن دسته از خوانندگانی که در مورد این مفهوم اطلاعات چندانی ندارند باید عرض کنیم که رکورد در پرورش اندام با رکوردی که در وزنه برداری و در وزنه برداری قدرتی مصطلح بوده است تفاوت هایی بنیادین دارد.

 

2122

در این سیستم تمرینی، رکورد اصطلاحا به تناژی از وزنه گفته می شود که فرد با استفاده از این تناژ می تواند تکرار های ۱۵،۱۰ و یا حتی تکرارهای ۵ تایی از حرکات مختلف تمرینی را تمام و کمال اجرا کرده و در اتمام تکرار های یاد شده نیز به ناتوانی کامل در اجرای حرکات برسد.
ساده ترین روش برای پیدا کردن رکورد در تکرار های ۱۵،۱۰ و ۵ تایی رکوردگیری عملی و تجربی خواهد بود. به طور مثال رکوردگیری خود برای اجرای تکرارهای ۱۵ تایی را می توانید روز شنبه به عمل آورده و رکوردگیری خود در اجرای تکرارهای ۱۰ تایی را نیز روز دوشنبه و رکوردگیری بعدی (۵ تایی) را نیز روز چهارشنبه انجام دهید.

بادی فول


ثبت دیدگاه