عضلات دو قلوی ساق

آناتومی عضلات دو قلوی ساق

مهم ترین عضله ای که در قسمت تحتانی پاها و در قسمتی که ما آن را به نام

مهم ترین عضله ای که در قسمت تحتانی پاها و در قسمتی که ما آن را به نام ساق می شناسیم وجود دارد عضله ای است موسوم به “Gastrocnemius” که به قسمت فوقانی مفصل زانو متصل می شود.

در این ناحیه عضله دیگر موسوم به “Soleus” نیز وجود دارد که به قسمت زیرین مفصل زانو متصل می شود. در مورد این دو عضله می توان به این نکته مهم اشاره کرد که با بسته شدن مفصل زانو، عضلات “Gastrocnemius” که بزرگترین عضله این ناحیه نیز محسوب می شود از فعالیت باز مانده و عضلات “Soleus” که به قسمت زیرین مفصل زانو متصل می شوند وارد عمل می شوند.

عضلات دو قلوی ساق

به دلیل اینکه تقریبا ۷۰ در صد از حجم ناحیه ساق را عضلات “Gastrocnemius” به خود اختصاص می دهند منطقی تر خواهد بود اگر بیشترین تمرینات خود بر روی ساق را بر روی این عضلات متمرکز کنید اما ناگفته پیداست برای زیباتر ساختن این ناحیه از بدن ناگزیر از اعمال تمرینات تخصصی و ویژه بر روی عضلات “Soleus”  نیز هستید.
همانگونه که قبلا نیز اشاره شد برای تمرین دادن ساق های خود باید استراتژی متفاوتی را به کار ببندید. تمریناتی که بر روی دیگر عضلات بدن، شگفتی خلق می کنند بر روی عضلات ساق بی تاثیر خواهند بود و تمرینات مخصوص ساق نیز کارایی چندانی در مورد دیگر عضلات بدن نخواهند داشت.

بادی فول

درباره اصغر مرادی

قهرمان هشت دوره پرورش اندام ومربی بین المللی فدراسیون جهانی بدنسازی IFBB-تحصیل کرده تربیت بدنی-مدیر مجتمع ورزشی گلها-مدیر شرکت تولید دستگاههای بدنسازی بادی فول-مدیر سایت اتحادیه بدنسازی ایران-مشاور مربیگری ,مدیریت وبازاریابی باشگاههای بدنسازی

ثبت دیدگاه