کرانچ سیم کش با دسته طنابی
برای اجرای این حرکت بر روی زمین زانو می زنید و دسته طنابی دستگاه را محکم در دست می گیرید. در اجرای این حرکت باید تمام حواس خود را بر روی عضلا ت شکم متمرکز کنید و از انجام دادن حرکات زاید و اضافی در حین تمرین نیز تا می توانید خودداری کنید.
نقطه آغاز این حرکت را استارت بزنید. در اجرای این حرکت، لگن و دیگر قسمت های بدن نباید کوچک ترین فشاری را متحمل شده و یا کوچک ترین حرکتی را داشته باشند. در صورتی که چنین کنید فشار از روی عضلات شکم برداشته شده و بر روی دیگر عضلاتی که هیچ ارتباطی به این تمرین ندارند متمرکز خواهد شد.
انحنای زیادی برای کامل کردن دامنه حرکت مورد نیاز نخواهد بود. ۳۰درجه کفایت می کند. در صورتی که اصول و تکنیک صحیح حرکت را رعایت کرده باشید باید در همین دامنه کم نیز به حداکثر انقباض برسید و در صورتی هم که تمرین را به روش اصولی دنبال نکنید حتی با دامنه حرکت ۱۸۰ درجه ای نیز انقباض کامل عضلات شکم را احساس نخواهید کرد.
در انتهایی ترین نقطه حرکت چند ثانیه مکث را حتما باید داشته باشید و در تمام طول حرکت نیز بر روی عضلاتی که تمرین می دهید و همین طور هم بر روی حرکتی که انجام می دهید تمرکز داشته باشید.
ازدیگر حرکاتتمرینی مورد نیاز برای تمرین دادن عضلات شکم می توان به شکم خلبانی و دیگر حرکاتی که کمابیش با آنها آشنایی دارید اشاره کرد. البته آشنایی داشتن با حرکات الزاما به معنای موفقیت در اجرای صحیح آنها نخواهد بود. از حرف و تقلید تا عمل و اجرای صحیح، فاصله بسیار است!

بادی فول


ثبت دیدگاه