تمرینات شکم

تمرینات بی هوازی بر روی عضلات شکم

تمرینات بی هوازی بر روی عضلات شکم اغلب ورزشکاران در تمرین دادن عضلات شکم خود دچار خطا می

تمرینات بی هوازی بر روی عضلات شکم
اغلب ورزشکاران در تمرین دادن عضلات شکم خود دچار خطا می شوند اما زمانی که از خطاهای ورزشکاران در تمرین دادن عضلات شکم بحث می کنیم ذهن خواننده بیشتر بر روی تمرینات هوازی و رژیم های غذایی متمرکز می شود و کمتر کسی را می توان یافت که اشتباهات فاحش ورزشکاران در تمرین دادن بی هوازی عضلات شکم را در نظر داشته و یا حتی متوجه این موضوع شده باشد.

 

تمرینات شکم

آیا تا کنون سابقه داشته است که ورزشکاری، عضلات پشت بازو و یا عضلات سینه خود را با تکرارهای ۵۰ تایی و با میله دمبل و یا هالتر خالی تمرین داده باشد؟! اما به فراوانی می توان ورزشکارانی را مشاهده کرد که عضلات شکمی خود را در ست های ۵۰ تایی و حتی در ست های ۱۰۰ تایی تمرین می دهند؛ بدون اینکه در تمرین دادن این عضلات از وزنه های اضافی برای افزایش بار استفاده کرده باشند! تکرار های ۵۰ تایی بدون وزنه نه هوازی محسوب می شوند که از حجم چربی های زاید موجود در پهلوها کم بکنند و نه اینکه از آن چنان شدت فشاری برخوردار هستند که عضلات شکمی را برجسته و حجیم کنند!
برای رسیدن به عضلات شکمی ورزیده و برجسته، تکرارهایی مشابه با تکرارهای پشت بازو و جلو بازو مفید خواهد بود و برای تشدید فشار بر روی عضلات شکم نیز باید از وزنه های اضافی استفاده نمود. عضلات شکمی نیز از نظر ساختار سلولی همانند عضلات دو سر بازو و عضلات سینه ای هستند و باید همانند این عضلات نیز تمرین داده شوند.
بدن آدمی به طور طبیعی و ذاتی تمایل به ذخیره کردن چربی در ناحیه شکم پهلوها دارد. یقین دارم در صورتی که ژنتیک چنین رقم می زد که چربی های زاید موجود در بدن آدمی در اطراف عضلات دو سر و سه سر بازو گردهمایی بکنند، تکرارهای ۵۰ تایی در تمرین دادن این عضلات نیز معمول و مرسوم می شد و ورزشکاران از میله هالتر و میله دمبل های خالی برای تمرین دادن این عضلات نیز استفاده می کردند!
برای ساختن عضلات شکمی، شما نیاز به وارد کردن فشار تمرینی شدید بر این عضلات دارید و این در حالی است که تکرارهای ۵۰ تایی بدون وزنه بیشتر از اینکه عضلات را در شرایط تجربه نشده فشار تمرینی سنگین و ناآشنا قرار دهد این عضلات را خسته و درمانده می کند!
برای تمرین دادن شکم نیز حرکات تمرینی متعدد و متنوعی وجود دارد که ورزشکاران می توانند در برنامه تمرینی روزانه خود از این حرکات استفاده کنند.

بادی فول


ثبت دیدگاه