مکمل DREN

مکمل DREN همه روزه و به همت کمپانی های مکمل ساز، چربی سوزهای مختلف اعم از ترموژن و

مکمل DREN

همه روزه و به همت کمپانی های مکمل ساز، چربی سوزهای مختلف اعم از ترموژن و غیر ترموژن و ترکیبی و نیمه ترکیبی و گیاهی و غیره و غیره با هزاران هزار اثر که در مورد هر یک از این اثرات داستان ها و مثنوی های هفتاد من کاغذ سروده شده و از این اثرات به عنوان معجزات تکرار ناشدنی قرون و اعصار یاد می شود وارد بازار می گردد ولی با این وجود عملا می بینیم که در زدودن چربی های زاید که با سماجت تمام به ما چسبیده اند و از ما دل نمی کنند هنوز که هنوز است دچار بدبختی های عدیده ای هستیم.

اصلی ترین فاکتورها

همین مسئله به روشنی بیانگر این حقیقت خواهد بود که اصلی ترین فاکتور های مورد نیاز برای تشدید واقعی چربی سوزی، همان تمرینات هوازی سنگین و شدید و ایضا رژیم های غذایی کنترل شده و رعایت این دو مورد در طولانی مدت بوده است و در این میان مکمل هایی که به نام عمومی چربی سوز و یا فت برنر می شناسید در درجه دوم اهمیت قرار داشته و در بهترین و در آرمانی ترین شرایط تنها به عنوان تهمیدات کمکی می توانند ایفای نقش کنند.

انتظارات نابجا

ناگفته پیداست برخلاف آنچه که از سوی پاره ای از افراد ذی نفع مطرح و ادعا می شود بدون داشتن تمرینات هوازی مناسب و بدون رعایت کردن رژیم های کنترل شده غذایی و بدون کاستن از کالری ورودی بدن در طول روز حتی با مصرف افراطی کار ساز ترین چربی سوزهای مجاز نیز رسیدن به هدف، بعید از انتظار خواهد بود و این دقیقا همان نکته ای است که عموم مردم در استفاده از این ترکیبات به آن توجه نداشته و در اغلب موارد در پایان دوره مصرف این ترکیبات نیز از رضایت بخش نبودن نتیجه و از برآورده نشدن انتظارات نابجایی که از این دسته از ترکیبات داشته اند دچار یاس و سرخوردگی می شوند.

بادی فول


ثبت دیدگاه