عضله عرضی شکم

آزمایشات قدرت عضله عرضی شکم

آزمایشات قدرت عضله عرضی شکم تقریبا مثل آزمایش عضله مستقیم شکمی است با این تفاوت که زانوها خم

آزمایشات قدرت عضله عرضی شکم
تقریبا مثل آزمایش عضله مستقیم شکمی است با این تفاوت که زانوها خم شده هستند.

روش اجرا:داوطلب به پشت خوابیده و انگشتان خود را در پشت گردن به یکدیگر قلاب می کند. در این وضعیت زانوها خم شده و پاها به وسیله آزمایشگر بر روی میز نگهداشته می شود. به داوطلب گفته می شود:”در حالی که انگشتان خود را در پشت گردن قلاب کرده سعی کند، بالاتنه خود را از سطح میز بلند کرده و به وضعیت نشسته در ۀید”.

 

شکم

توضیحات:
همانند آزمون قبلی عمل کنید. دقت نمایید در هنگام بالا آوردن تنه پشت کاملا صاف و مستقیم باشد.

امتیازات:
-عدم موفقیت در بالا آوردن تنه از سطح میز=صفر امتیاز
-بالا آوردن تنه از سطح میز بدون کمک=۱۰امتیاز
-بالا آوردن تنه از سطح میز با کمی کمک=۵ امتیاز

بادی فول


ثبت دیدگاه