شکم پرس سینه

آزمایش قدرت عضلات شکم

آزمایش قدرت عضلات شکم قدرت عضلانی: عبارت است از آمادگی عضلانی برای وارد کردن حداکثر فشار به یک

آزمایش قدرت عضلات شکم
قدرت عضلانی: عبارت است از آمادگی عضلانی برای وارد کردن حداکثر فشار به یک مقاومت یا مانع ثابت و یا متحرک فقط برای یک مرتبه.

مثال: کندن حریف از زمین در کشتی، پرس سینه یک وزنه و…
همتراز لاتین قدرت عضلانی Strengthاست که گاه با نیرو، شتاب و توان و زور اشتباها مترادف شده است.

 

پرس سینه

آزمونهای قدرتی برای عضلات شکم
بنابر یافته ها و تجارب درمانی، یکی از مهمترین علل دردهای ناحیه پایین کمر، ضعف عضلانی شکم و پشت و عدم آمادگی جسمانی مطلوب است.
آزمون قدرتی عضلات شکم بر اساس تجارب درمانی بدست آمده طراحی شده که بوسیله ان می توان سطح قدرت و انعطاف پذیری کلیه عضلات شکمی را مشخص کرد.

بادی فول


ثبت دیدگاه