عضلات شکم

آشنایی با ساختمان عضلات شکم

آشنایی با ساختمان عضلات شکم قبل از شرح تمرینات و ورزشهای مناسب برای تقویت عضلات شکم، بهتر است

آشنایی با ساختمان عضلات شکم
قبل از شرح تمرینات و ورزشهای مناسب برای تقویت عضلات شکم، بهتر است نخست عضلات شکم و نحوه قرارگیری آنها در بدن را بشناسیم.

عضله مستقیم شکمی
عضله ای است قوی، بلند و نواری شکل که تمام طول جدار شکم از بالا به پایین را فرا می گیرد. در هر طرف شکم یک عضله مستقیم وجود دارد که از عضله مقابل توسط خط سفیدی جدا می شود.

 

عضلات شکم

محل آن ابتدا از استخوان جناغ شروع شده و مستقیم به پایین بدن امتداد دارد و به استخوان لگن متصل می گردد.
شکل گیری این عضله و تقویت آن با تمرینات مخصوصی ، نقش اساسی در زیبایی شکم و بوجود آمدن یک شکم صاف دارد.
کنار یا لبه خارجی عضله مستقیم شکمی بر روی پوست ایجاد یک ناودان طولی هلالی می کند بنام خط هلالی، که از لگن تا کنار دنده ها امتداد می یابد. پرورش عضلات شکمی در شکل گیری این خط بسیار موثر است.
معمولا در طول عضله مستقیم شکمی سه نوار دیگر وجود دارد که در افراد عضلانی بخوبی مشخص است و وجود آنها نشانگر پشتکار و ورزیدگی فرد می باشد.
نوار اول در موازات ناف، دومی بین ناف و انتهای جناغ سینه و سومی به موازات جناغ سینه است.

عضله مایل خارجی شکم
این عضله طرفین و جلوی شکم را دور می زند و پهن ترین و خارجی ترین عضله طرفی جدار شکم است.
مبدا آن هشت زبانه گوشتی روی هشت دنده قفسه سینه است.

عضله مایل داخلی شکم
عضله ایست تخت و عریض بین دو عضله مایل داخلی و عضله عرضی شکم،
عضله عرضی شکم
عمیق ترین و نازک ترین عضلات جدار شکم است و الیاف آن دارای مسیری عرضی اند.
این عضله از پشت شکم منشاء گرفته و به طرف جلوی شکم تا خط وسط شکم می رسد.

بادی فول


ثبت دیدگاه