فعالیت روزانه و چاقی

یکی از مهمترین مسائلی که بعضی افراد را به عنوان یک خطر جدی تهدید می کند، چاقی شکمی

یکی از مهمترین مسائلی که بعضی افراد را به عنوان یک خطر جدی تهدید می کند، چاقی شکمی است.

اضافه وزن در اشخاص مختلف، متفاوت بوده و به عبارت دیگر متابولیسم داخلی بدن افراد با یکدیگر تفاوت می کند. از طرفی مقدار و نوع غذا، فعالیت های بدنی و ورزشی نیز در افراد تفاوت دارد. حدود یک سوم انرژی که شخص طبیعی در هر روز مصرف می کند، به مصرف فعالیت عضلانی می رسد.
برای مثال در کارگران که کار بدنی زیادی دارند، دو سوم و گاهی تا سه چهارم انرژی از این راه به مصرف می رسد.

 


ثبت دیدگاه