بازو2

در تمرین دادن عضلات بازو اصل تنوع را رعایت کنید

در تمرین دادن عضلات بازو اصل تنوع را رعایت کنید! در صورتی که هر روز شما، تکراری از

در تمرین دادن عضلات بازو اصل تنوع را رعایت کنید!
در صورتی که هر روز شما، تکراری از روز قبل بوده و هر روز که تمرین می کنید تمرینات روزهای قبل را با همان تکرارها و با همان وزنه ها بازسازی کنید بدن شما این عمل را نوعی تفریح تلقی کرده و عضلات شما نیز دیگر نیاز چندانی به افزایش حجم عضلانی در وجود خود حس نخواهد کرد.

 

بازو2

در تمرین دادن عضلات بازوی خود خلاقیت داشته و به طور مدام تغییراتی سازنده در برنامه تمرینی و در شیوه تمرینات خود ایجاد کنید. کابل(سیم کش) را با وزنه آزاد جابجا کنید، به جای هالتر از دمبل استفاده کنید، به جای دمبل  از هالتر بهره بگیرید والی آخر!

بادی فول


ثبت دیدگاه