ران

تقویت عضلات پشت ران

[b]حركت اول: پاشنه پاي خود را روي يك چهار پايه قرار دهيد، طوري كه زانوي شما خم نشود.

[b]حركت اول:
پاشنه پاي خود را روي يك چهار پايه قرار دهيد، طوري كه زانوي شما خم
نشود. حال آنقدر به جلو خم شويد تا در پشت ران احساس كشيدگي كنيد. دقت
كنيد كه هنگام خم شدن از كمر خم شويد و شانه‌هاي خود را خم نكنيد. براي ۳۰
ـ ۱۵ ثانيه در همين وضعيت بمانيد و سپس به حالت اول برگرديد. اين حركت را
۳ مرتبه تكرار كنيد.

 

ران

حركت دوم: كنار
چارچوب در به پشت روي زمين دراز بكشيد و پاهاي خود را دراز كنيد. يكي از
پاهاي خود را بلند كرده و روي ديوار نزديك چارچوب قرار دهيد. پاي ديگر شما
بايد در جاي خود ثابت بماند. در اين حالت شما در پشت ران پايي كه بلند
كرده‌ايد احساس كشش خواهيد كرد. اين حركت را ۳ مرتبه براي هر پا تكرار
كنيد.

حركت سوم:
رو به ديوار بايستيد و دستان خود را همسطح با چشمانتان روي ديوار
بگذاريد. يك پاي خود را عقب‌تر از پاي ديگر قرار دهيد طوري كه پاشنه پا
روي زمين باشد. حال به آرامي پاي عقبي خود را به سمت داخل بچرخانيد و بدن
خود را به سمت ديوار خم كنيد تا وقتي كه در پشت ران احساس كشش كنيد. اين
وضعيت را براي

۳۰ ـ ۱۵ ثانيه حفظ كنيد. اين حركت را ۳ مرتبه براي هر پا تكرار كنيد


اولین دیدگاه در مورد “تقویت عضلات پشت ران

    ثبت دیدگاه