تمرین2

تمریناتی با برنامه برای بدنسازان

برنامه ی تمرینی برای بدنسازان: برنامه جامع بدنسازی برای ورزشکاران مبتدی برنامه شماره ۱ ۴ روز رو در

برنامه ی تمرینی برای بدنسازان:

تمرین

برنامه جامع بدنسازی برای ورزشکاران مبتدی
برنامه شماره ۱
۴ روز رو در هفته تمرين كنيد
جلسه اول
پرس سينه با هالتر ۱۲*۴
پرس بالاسينه ۱۰*۴
شنا سوئدي ۱۲*۴
زير بغل سيم كش ۱۰*۴
زير بغل تك دمبل ۱۲*۳
قايقي دست باز ۱۲*۴
جلسه دوم
سرشانه با هالتر از پشت ۱۲*۴
سرشانه با دمبل ۱۰*۳
نشر طرفين ۱۲*۳
نشر خم با سيم كش ۱۲*۳
كول با هالتر ۱۲*۴
كول با دمبل ۸*۳
جلسه سوم
جلو باز با هالتر ايستاده ۱۲*۴
جلو بازو چكشي با دمبل ۱۲*۳
جلو بازو با دمبل ۱۲*۴
پشت بازو با هالتر خوابيده ۱۲*۴
پشت بازو سيم كش ۱۲*۳
پشت بازو با دمبل ۸*۳
ساعد ۱۲*۴
جلسه چهارم
اسكوات كامل ۱۲*۴
پرس پا ۱۰*۴
پشت پا ۱۲*۴
ساق پا ۱۲*۴
كرانچ شكم ۱۲*۴
شكم با سيم كش ۱۲*۳

توجه : همه ای عزیزانی که درخواست برنامه تمرین دارنند از برنامه تمرینی شماره یک شروع کنند تا مدت ۲ ماه از این برنامه استفاده کنید و بعد از اون برنامه تمرینی شماره ۲ رو به مدت ۲ ماه اجرا کنید

برنامه شماره ۲
۴ روز در هفته تمرين كنيد
جلسه اول
پرس سينه با هالتر ۱۲*۴
پرس بالاسينه با هالتر ۱۲*۴
قفسه سينه با دمبل ۱۲*۳
پلاور ۱۲*۳
جلو بازو با هالتر ۱۲*۴
جلو بازو روي ميز بالاسينه ۱۰*۴
جلو بازو لاري ۱۲*۴
جلو بازو با دمبل ۱۲*۳
جلسه دوم
بارفيكس ۱۲*۴
زير بغل هالتر خم ۱۲*۴
زير بغل سيم كش از پشت ۱۲*۳
قايقي دست جم ۱۲*۴
پرس دست جم ۱۲*۴
پشت بازو با سيم كش ۱۲*۳
پشت بازو با هالتر خوابيده ۱۲*۴
پشت بازو ديپ ۱۲*۳
جلسه سوم
سرشانه با هالتراز پشت ۱۲*۳
سرشانه با هالتر از جلو ۱۰*۳
سرشانه با دمبل ۱۰*۳
نشر خم ۱۲*۳
نشر روبرو با سيم كش ۱۲*۳
شراگ ۱۲*۴
كول با هالتر ۱۲*۴
كول تك دست با دمبل ۱۲*۳
ساعد با هالتر ۱۲*۴
رو ساعد با دمبل ۱۲*۴
جلسه چهارم
اسكوات ۱۲*۴
پرس پا ۱۲*۴
جلو پا با دستگاه ۱۲*۴
پشت پا ۱۲*۴
ساق پا با دستگاه ۱۲*۴
كرانچ شكم با سيم كش ۱۲*


اولین دیدگاه در مورد “تمریناتی با برنامه برای بدنسازان

  1. s_amirafkhami@yahoo.com'

ثبت دیدگاه