پرس ســـينه با هالتـــــــــر

نحوه اجراي حركت: زير ميز تخت پرس سينه قرار بگيريد.دست ها را بسته به هدفتان باز كنيد.(براي مبتديان

نحوه اجراي حركت:
زير ميز تخت پرس سينه قرار بگيريد.دست ها را بسته به هدفتان باز كنيد.(براي مبتديان دستها بايد كمي بيشتر از عرض شانه ها باز شوند.)هالتر را محكم در دست بگيريد.پاها را روي زمين محكم كنيد.سينه ها را تا سر حد امكان منقبض كرده و شانه ها را به سمت ميز فشار دهيد تا سينه ها بيرون بزنند.هالتر را از پايه جداكنيد و مطابق شكل هالتر را با تمركز تا نزديكي سينه پايين
بياوريد.يك لحظه مكث كرده و همزمان با بيرون دادن هواي حبس شده در ششها،هالتر را به كمك عضلات سينه به سمت بالا هدايت كنيد.حركت را مطابق شكل و به تعداد لازمه ادامه دهيد.
نكته
آرنولد شوارتزنگر سلطان عضلات سينه معتقد بود وقتي هالتر را به سمت پايين مي آوريد بايد آنها را تا نزديكي عضلات سينه پايين بياوريد و هنگام بالا بردن هالتر را در يك مسير اريب هدايت كرده و در بالاترين نقطه هالتر را جلوي چشمانتان بياوريد.وي معتقد بود اين كار باعث تحريك ريزترين فيبرهاي عضلات سينه ميشود.

تذكرات بسيار مهم:
هرگز در هنگام اجراي اين حركت باسن و كمرتان را از ميز جدا نكنيد.
هيچگاه براي بالا بردن وزنه سرتان را از ميز جدا نكنيد چرا كه اينكار باعث ايجاد آسيبهاي جدي درگردن ميشود.
براي اجراي حركت هالتر را به آرامي پرس كنيد و از برخود شديد هالتر با سينه به شدت دوري كنيد.فشار حركت از يك طرف و برخود حركت با قفسه سينه باعث فشردن شديد ششها و بروز آسيبهاي قلبي ميشود.اينكار همچنين درصد احتمال در رفتن هالتر از دست و بروز آسيبهاي شديد را بسيار بالا ميبرد.


ثبت دیدگاه