در ابلاغی از سوی دکتر کاظمی آشتیانی،سرپرست محترم فدراسیون  آقای دکتر منوچهر مدنی گیوی به عنوان رئیس کمیته آموزش فدراسیون منصوب شد.

در بخشی از ابلاغ سرپرست فدراسیون خطاب به مهندس دهقان آمده است: نظر به سوابق اندیشمند مدیریتی و علمی وبه منظور پیشبرد اهداف ابلاغی از سوی وزارت ورزش و جوانان به موجب این حکم  به سمت رئیس کمیته آموزش منصوب می شوید.


ثبت دیدگاه