فدراسیون همچون گذشته به فعالیت خود ادامه می دهد

بر اساس نامه ای از سوی احمد گواری مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیونها و باشگاههای ورزشی، اداره و ادامه فعالیت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام طبق روال گذشته پیگیری خواهد شد. عین نامه مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیونها دیروز به استانها ارسال شد تا هیأتهای بدنسازی و پرورش اندام همانند گذشته کارشان را دنبال نمایند

بادی فول:ما هم ازاین خبر خوشحالیم  واقعااین فدراسیونی بااینهمه مدال ورشته استحقاق بیشتر از این را دارد نه کمتر

درباره اصغر مرادی

قهرمان هشت دوره پرورش اندام ومربی بین المللی فدراسیون جهانی بدنسازی IFBB-تحصیل کرده تربیت بدنی-مدیر مجتمع ورزشی گلها-مدیر شرکت تولید دستگاههای بدنسازی بادی فول-مدیر سایت اتحادیه بدنسازی ایران-مشاور مربیگری ,مدیریت وبازاریابی باشگاههای بدنسازی

ثبت دیدگاه