فدراسیون همچون گذشته به فعالیت خود ادامه می دهد

بر اساس نامه ای از سوی احمد گواری مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیونها و باشگاههای ورزشی، اداره و ادامه فعالیت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام طبق روال گذشته پیگیری خواهد شد. عین نامه مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیونها دیروز به استانها ارسال شد تا هیأتهای بدنسازی و پرورش اندام همانند گذشته کارشان را دنبال نمایند

بادی فول:ما هم ازاین خبر خوشحالیم  واقعااین فدراسیونی بااینهمه مدال ورشته استحقاق بیشتر از این را دارد نه کمتر


ثبت دیدگاه