عبدل موطی مولادا از مالزی اورال مسابقات بدنسازان شرق اسیا میانمار ۲۰۱۲

گزارش وتحلیل مسابقات درادامه مطلب

قهرمانی میانمار درخانه

مسابقات بدنسازان شرق اسیا در ۱۱دوره زیر نظر فدراسیون پل چوا درکشورمیانمار برگزارشد

دراین مسابقات طبق ادوار های گذشته که کشورهای ضغیف ودرجه ۲٫۳ آسیا به رقابت پرداختند کشورمیزبان قهرمان شد.

×××(مکث::فدراسیون ژل چوا که ۵سال از حیات خودش بیشترنمیگذره برای رقابت با فدراسیون جهانی IFBB مسابقاتی دراین سطح برگزارمیکند فدراسیون پل چوا فقط تاهمین سطح رقابت خواهد داشت وکشورهای نامعتبراسیا وجهان درچارچوب مسابقات کاذب به رقابت میپردازند)این مسابقات باهمت فدراسیون میانمار MAA برگزار شود

دراین مسابقات ۹داورقضاوت پرداختند که فقط داوران کشورهای اوکراین وهلند وجود داشتند

تحلیل وزن به وزن مسابقات شرق اسیا ۲۰۱۲

وزن ۵۵کیلوگرم::تنها ۳بدنساز حضورداشتند که ۲بدنساز از میانمار و۱بدنساز از  کشور ویتنام  بودند ودرنهایت زان وان قهرمان این دسته شد

مکث::این مسابقات اگرمسابقات بزرگ اسیایی شرق اسیا هست پس چرا فقط بدنسازان کشورمیزبان حضور دارند وخبری از کشورهای مطرح چون ژاپن وکره جنوبی نیست)؟؟!!!

وزن ۶۰کیلوگرم:۵بدنساز حضور داشتند

دراین دسته بدنسازانی از کشورهای میانمار*اندونزی*تایلند*ویتنام حضور داشتند که سهم کشورمیزبان ۲بدنساز بود  ودرنهایت ::تان مین از میانمار قهرمان شد وجیفری ویتان از اندونزی هم نایب قهرمان شد واموری گاچویان از تایلند هم برجای سوم ایستاد

دسته ۶۵کیلوگرم:۶بدنساز حضور داشتند

دراین دسته بدنسازان کشورهای میانمار*تایلند*سنگاپور*ویتنام حضورداشتند که بازهم سهم کشورمیزبان ۲بدنساز بود*دراین دسته::سویئت میشن از کشور تایلند سوموهانگ از میانمار حلیمی اسلام از کشور سنگاپور اول تا سوم شدند

دسته ۷۰کیلوگرم::۷بدنساز

ازکشورهای میانمار*تایلند*سنگاپوراندونزی حضورداشتند که سهم کشورمیزبان ۲بدنساز بود دراین دسته اندی نوویا از اندونزی نوگاهاجویا ازویتنام کینگ ماهویانگ از کشور میانمار اول تا سوم شدند

دسته ۷۵کیلوگرم::۶بدنساز

ازکشورهای میانمار*تایلند*اندونزی *سنگاپور حضور داشتند سهم کشورمیزبان ۲بدنساز بود

دراین دسته اذهرمحمود از مالزی سی پاها از ویتنام پارتیت پناسوری از تایلند اول تا سوم شدند

دسته ۸۰کیلوگرم::۷بدنساز **

شلوغ ترین دسته مسابقات شرق اسیا

ازکشورهای اندونزی*سنگاپور*میانمار*تایلند*ویتنام حضور داشتند که ابدل موطی مدسوا از مالزی *تیکووان از اندونزی*ناتکرون ارباسی از تایلنداول تاسوم شدند

دسته ۸۵کیلوگرم::۵بدنساز از کشورهای میانمار*سنگاپور*اندونزی*تایلند قرارگرفتند که درنهایت/وان کان کیت از سنگاپور *پایتاساکوریتا از اندونزی *وانچی ساگوریتا از تایلند اول تا سوم شدند

دسته۹۰کیلوگرم که همیشه بخش پرطرفدرای هست فقط ۳بدنساز حضور داشتند

که درنهایت::انوسینووینگ از میانمار**جورجی الماوی از مالزی**کینگ وی از میانمار اول تاسوم شدند

 

*****درمسابقه اورالی هم عبدل موطی مولادا از مالزی قهرمان شد

درپایان نتیجه تیمی تیم:::میانمار با مجموع ۱۴۰امتیاز قهرمان شد وتیمهای اندونزی وتایلند با ۵۲*۵۲ امتیاز مشترک دوم وسوم شدند که تیم اندونزی با طلای بیشتر نایب قهرمان شد…

رقابت ۱۱دوره مسابقات شرق اسیا درحالی به پایان رسید که تکرار داستان های قبلی وضعفهای فدراسیون چوا به گوش رسیدحضور کشورهای نامدار اسیا درقالب مسابقات کاذب وقهرمانی واروالی هایی که درهیچ کجای اسیا ثبت نخواهد شد


ثبت دیدگاه