نفرات برترمسابقات پرورش اندام وبادي کلاسيک مشخص شدند

مسابقات قهرماني پرورش اندام وبادي کلاسيک انتخابي استان طي روزهاي ۲۱ و۲۲ دررده هاي سني جوانان ،بزرگسالان وپيشکسوتان درسنندج برگزارشد

اين رقابتها باشرکت ۷۰ورزشکارازشهرستانهاي سنندج،مريوان،ديواندره،سقز،بانه،کامياران،قروه وبيجاربه مدت دوروز به رقابت پرداختندکه درپايان دررده سني جوانان : باشگاه رويين تن وباشگاه نام آوران ازسنندج اول ودوم شدند وسقزدرجايگاه سوم قرارگرفت. دررده سني بزرگسالان : شهرستان سقز- مريوان و باشگاه رويين تن سنندج به ترتيب عناوين اول تاسوم را بدست آوردند. دررده سني پيشکسوتان : مستر۱ منصورفرج زاده ودرمستر۲ مسعودبياباني ازشهرستان سقزعناوين اول کسب کردندودر رشته بادي کلاسيک : شهرستان سقزاول شدو باشگاه رويين تن سنندج وشهرستان کامياران دررده هاي دوم وسوم قرارگرفتند

نقرات برتر مسابقات قهرماني پرورش اندام وبادي کلاسيک انتخابي استان جهت شرکت دررقابتهاي کشوري ۲۶بهمن ماه به اصفهان اعزام خواهند شد


ثبت دیدگاه