رده جوانان:

۵۵کیلو: ۱-زمانی ۲-علیپور۳-عبدلی۴-نوروزی۵-محمدی

۶۰کیلو:۱-غفاری۲-اشرفی۳-نظری۴-محمدی۵-مسلمی

۶۵کیلو :۱-محمدی ۲-سبحانی۳-احمدوند۴-تاج ابادی۵-فکوری

۷۰کیلو:۱-لطفی۲-دهدشت۳-کمالی روستا۴-کاویانی۵-توکلی

۷۵کیلو:۱-محمودی۲-باقری۳-سلامی۴-خوش ثامن۵-لطیفی

نتایج تیمی:۱-دنیای قدرت ۲-اسمان ۳-mdm

رده پیشکسوتان :

۴۵تا۴۹ سال:۱-موسوی ۲-افشار ۳-سلیمانی۴-نیک فلاح۵-وکیلی

۵۰تا۵۹ سال:علی زاده۲-زند باف۳-احقر

۶۰سال به بالا:مهدیان دولت ابادی

رده بزرگسالان:

۵۵کیلو:۱-میر اخلو۲-گنجی۳-غفوری۴-قاسمی پور۵-اروسی

۶۰کیلو:۱-سوری۲-دریابند۳-نوبری۴-اتشبار۵-عظیمیان

۶۵کیلو:۱-شعبانی۲-رستمی۳-محقق۴-اسحقی۵-قادری

۷۰کیلو:۱-قمری۲-پرده خرم۳-کلاته۴-حقانی۵-عبدی

۷۵کیلو:۱-مزرعه مولای ۲-نیکنام پور۳-اکبرزاده۴-هاشم زاده ۵-منظوری

۸۰کیلو:۱-ملک زاده۲-صالحی تبار۳-پور یوسف۴-چوپان۵-شکری

۸۵کیلو:۱-فالی ۲-عسگری۳-رجبی۴-نیک پور۵-الهامی پور

۹۰کیلو:۱-گنجلی۲-کاکاوند۳-حسین زاده۴-حبشی۵-ارفعی

۱۰۰کیلو:۱-رشید ۲-مرنگی۳-رضائی فرد۴-جباری۵-خانه ساز

۱۰۰+کیلو:۱-قاسمی پور۲-داوری مهر۳-صفری۴-مهدوی۵-سرحدی

نتایج تیمی۱-بهمن اسپرت ۲-دنیای قدرت۳-سید الشهدا الف


ثبت دیدگاه